Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność


GASPOL uznaje społeczną odpowiedzialność biznesu za podstawę swojej działalności. Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii zarządzania w firmie.
Prowadzone przez nas działania związane z rozwojem firmy realizujemy z uwzględnieniem równowagi środowiska naturalnego oraz jakości i komfortu życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem interesu społeczności lokalnych.

Jesteśmy sygnatariuszem dokumentu Dobrych Praktyk NPSH (National Petroleum Safety & Health) i działamy zgodnie z zasadami najlepszych światowych praktyk.

Należymy do Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Posiadamy swoich reprezentantów we wszystkich komisjach eksperckich tej organizacji. Wspólnie tworzymy i promujemy standardy z zakresu m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

 

Społeczności lokalne

Angażujemy się w działania na rzecz wyrównywania szans i w pomoc charytatywną. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi organizacjami, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnych. W GASPOLU działa wolontariat pracowniczy Ludzie o Wielkich Sercach.

Znajdź LOWS na
Facebooku

 

Środowisko naturalne

Troszczymy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy szereg działań aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności na otoczenie.


 Nasze działania obejmują m.in.:
- stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii
- monitorowanie procesów operacyjnych w rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko
- racjonalną gospodarkę surowcami i odpadami
- edukację ekologiczną i zdrowotną oraz promocję czystych i efektywnych źródeł energii realizowane m.in. poprzez kampanie społeczne i działalność stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (GASPOL Kibicuje Klimatowi, Tropiciele Cząstek Stałych, Balon.Lab).

GASPOL przestrzega wszystkich wymagań polskiego i europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Produkty

Jesteśmy liderem rynku gazu płynnego w Polsce i dbamy o wysoką jakość naszych produktów na etapie ich sprowadzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Posiadamy własne terminale, morski w Gdańsku i kolejowy w Małaszewiczach, które zapewniają nam elastyczność w wyborze dostawców i możliwość sprowadzania gazu o wyższym wskaźniku czystości.

Ponad 25-letnie doświadczenie w obrocie gazem płynnym przekłada się na doskonałą znajomość dostawców i źródeł pochodzenia gazu. Zdobytą wiedzę weryfikujemy dodatkowymi badaniami ilościowymi i jakościowymi. Dysponujemy własnym laboratorium w Małaszewiczach, w którym badamy gaz przed rozpoczęciem jego dystrybucji.

Do naszych klientów trafiają produkty spełniające najwyższe wymagania, zgodne z wymogami Polskiej Normy PN-EN 589:2009 oraz PN-C-96008:98.

Wszyscy dostawcy maszyn i urządzeń do naszych zakładów, muszą wykazać, że ich produkty są wyprodukowane zgodnie z europejskimi i światowymi standardami. W zależności od kategorii urządzeń są to standardy: API (American Petroleum Institute), BS (British Standard), DIN (Deutsches Institut fur Normung).

Środowisko

GASPOL ENERGY troszczy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmuje wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ prowadzonej działalności na otoczenie.

Nasze działania obejmują między innymi:

  • stosowanie technologii nowoczesnych i przyjaznych środowisku,

  • racjonalną gospodarkę surowcami, np. papierem

  • racjonalną gospodarkę odpadami 

  • monitorowanie procesów operacyjnych w naszych rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko,

  • edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych rozwiązań, zachowań, postaw w postaci m.in. kampanii społecznej GASPOL Kibicuje Klimatowi czy działalności stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).

GASPOL ENERGY przestrzega wszystkich wymagań prawa polskiego i europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Społeczności lokalne

GASPOL ENERGY uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej. Stanowią one integralną część strategii zarządzania w firmie. Angażujemy się w działania społeczne z zakresu wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami lokalnymi, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnych. GASPOL ENERGY jest inicjatorem Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz prowadzi program Ludzie o Wielkich Sercach (LOWS).

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) to stowarzyszenie podejmujące szereg inicjatyw o zasięgu paneuropejskim mających na celu promocję i rozwój nowoczesnych źródeł energii na obszarach wiejskich i nisko zurbanizowanych. Działania informacyjne, promocyjne oraz prospołeczne są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz informowanie o dostępności mechanizmów finansowania w ramach Unii Europejskiej.

Ważnym aspektem funkcjonowania stowarzyszenia FREE jest inicjowanie dialogu, w którym biorą udział politycy, przedstawiciele administracji publicznej, dziennikarze, eksperci oraz liderzy opinii na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

W Polsce dostępne są technologie i urządzenia efektywne energetycznie, wykorzystujące źródła odnawialne i paliwa przyjazne dla środowiska naturalnego, takie jak gaz ziemny, płynny i biogaz. Rozwój energetyki prosumenckiej, bazującej na rozproszonych źródłach energii, jest dla mieszkańców obszarów wiejskich ogromną szansą na mniejsze rachunki za energię, rozwój miejsc pracy, a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego.

Promocja zrównoważonej energii w społecznościach wiejskich, poprzez badania naukowe, doradztwo w kwestii rozwiązań energetycznych dla obszarów rolniczych oraz wspieranie inicjatyw społeczności wiejskich jest najważniejszym celem FREE. Zaangażowanie w działalność decydentów Unii Europejskiej oraz liderów opinii daje pewność, że określone potrzeby populacji wiejskiej w zakresie zrównoważonej energii zostaną wzięte pod uwagę w stanowieniu nowego ustawodawstwa unijnego.
Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) jest projektem zapoczątkowanym przez firmę SHV Energy – globalnego lidera rynku LPG. W Polsce działa pod mecenatem GASPOLU.

 

www.forumfree.pl

Znajdź FREE na Facebooku