Punkt wymiany butli

RYBNA 500
32-061, Rybna k. Krakowa