Komunikaty prawne

Komunikaty prawne

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC, OPZ i WPC

GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, iż w dniu 13 stycznia 2017 roku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1165 ze zm.) złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych. Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia na biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPZ

Komunikat w sprawie zmian koncesji WPC

 

Komunikat do klientów ws. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Komunikat do klientów ws. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zmiana przepisów akcyzowych

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW DOSTAW GAZU PŁYNNEGO DO CELÓW OPAŁOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ZWOLNIENIA OD AKCYZY - NOWE INFORMACJE
 
 
1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2511). 
Ustawa ta wprowadza przepisy przejściowe, które w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. umożliwiają realizację dostaw gazu płynnego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie (cele opałowe) oraz opodatkowanego zerową stawką akcyzy - na dwa sposoby:
1) w oparciu o elektroniczny dokument dostawy (e-DD) przy użyciu systemu EMCS - zgodnie z nowymi przepisami, albo
2) w oparciu o papierowy dokument dostawy – tj. na dotychczas obowiązujących zasadach.
 
GASPOL zamierza niezwłocznie rozpocząć realizację dostaw w oparciu o e-DD i System EMCS. 
Przypominamy naszym Klientom-podmiotom gospodarczym o konieczności dokonania - jak najszybciej - niezbędnych rejestracji.
 
KOGO DOTYCZY ZMIANA?
 
Przede wszystkim Odbiorców gazu płynnego do celów opałowych, zwolnionego od akcyzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym działalność rolniczą (tzn. podmioty z AKC-PR) 
 
CO SIĘ ZMIENI OD 1 STYCZNIA 2019 R.?
 
- wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad przemieszczaniem gazu płynnego;
- zastąpienie papierowego Dokumentu Dostawy - elektronicznym e-DD;
- obowiązek dokonania rejestracji na portalu PUESC www.puesc.gov.pl ) przez „Odbiorców-podmioty gospodarcze”;
- obowiązek uzyskania podpisu elektronicznego (np. certyfikatu celnego, profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) przez reprezentantów „Odbiorców- podmioty gospodarcze”;
- obowiązek elektronicznego potwierdzania przez „Odbiorców-podmioty gospodarcze” odbioru gazu płynnego w systemie EMCS PL2 (tzw. elektroniczny Raport Odbioru) – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy/odbioru gazu;
- kara 5 tys. zł dla „Odbiorców-podmioty gospodarcze” za brak sporządzenia Raportu Odbioru w ww. terminie.
 
CO MUSI ZROBIĆ ODBIORCA-PODMIOT GOSPODARCZY, ABY OD 1 STYCZNIA 2019 R. OTRZYMAĆ GAZ PŁYNNY DO CELÓW OPAŁOWYCH BEZ AKCYZY?
 
KROK 1 – Złożyć papierowy wniosek AKC-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
UWAGA! Przy wypełnianiu formularza AKC-R ważne aby:
w polu „Rodzaj wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego” zaznaczyć kwadrat „4. paliwa opałowe”;
w części „Dodatkowe dane dotyczące prowadzonej działalności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie”, w polu „Rodzaj zużywanego wyrobu” - wpisać „gaz płynny - kody CN: 271112, 271113, 27111900”.
Podmioty, które wcześniej złożyły formularz AKC-R z poprawnie (jak wyżej) podanymi danymi, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. W przeciwnym przypadku (np. brak kodów CN, niepoprawnie podany rodzaj wyrobów) podmioty muszą złożyć AKC-R (aktualizacja) i ponownie, poprawnie wypełnić formularz i złożyć w urzędzie skarbowym. 
UWAGA! Błędne lub niekompletne dane w AKC-R (AKC-PR) uniemożliwią nam wystawienie e-DD i zrealizowanie dostawy. 
 
KROK 2 – Założyć konto na portalu PUESC - www.puesc.gov.pl (UWAGA! Konto zakłada osoba fizyczna np. właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona, np. pracownik).
 
KROK 3Rejestracja osoby fizycznej (przechodzą osoby z KROKU2)
 
KROK 4 – Wygenerowanie certyfikatu celnego, tzn. niekwalifikowanego podpisu elektronicznego (UWAGA! Przechodzą osoby z KROKU 2, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego e-PUAP). 
 
KROK 5 – Rejestracja podmiotu na portalu PUESCwww.puesc.gov.pl
 
KROK 6 – Rejestracja reprezentacji podmiotu dla potrzeb korzystania z EMCS PL2
 
 
Szczegółowe instrukcje na temat tego, w jaki sposób przejść proces rejestracji znajdują się na stronie www.puesc.gov.p
 
 
Informacje na temat Systemu EMCS PL2: https://puesc.gov.pl/web/puesc/emcs2
 
 
Zalecamy jak najszybszą rejestrację na PUESC. 
W przypadku pytań dotyczących utworzenia konta na platformie PUESC zachęcamy do kontaktu: 
 
HelpDesk PUESC
tel. +48 33 483 20 55
informacja helpdesk – tel. +48 61 658 37 33
lub z właściwym urzędem skarbowym
 
 
INFORMACJA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
 
Przypominamy, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla gazu płynnego, oprócz zużycia gazu do celów opałowych oraz potwierdzenia jego odbioru na Dokumencie Dostawy czytelnie – imieniem i nazwiskiem (od 1 stycznia 2019 r. na wydruku e-DD), jest również okazanie przy odbiorze gazu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować koniecznością zapłaty przez Państwa podatku akcyzowego od gazu płynnego dostarczonego bez zachowania warunków zwolnienia z akcyzy. 
Poprzez udzielenie stosownego pełnomocnictwa można wskazać osobę upoważnioną do odbioru gazu płynnego w Państwa imieniu.
Aktualny wzór pełnomocnictwa poniżej do pobrania.