$Alt.getData()

Rozlewnia gazu Barlinek

Rozlewnia gazu w Barlinku

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy GASPOL Spółka Akcyjna w Barlinku.

1.    Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres.

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa Prowadzącego - GASPOL Spółka Akcyjna

Kierujący Zakładem - Kierownik Rozlewni (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez prowadzącego zakład)

Adres siedziby

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Telefon (22) 530 00 00

Fax (22) 530 00 01

e-mail - kontakt@gaspol.pl

NIP 779-00-20-583

REGON 011121040

Adres zakładu:

Nazwa - Rozlewnia Gazu Płynnego

Adres - 74-320 Barlinek

Telefon - 95 746 14 84

Fax - 95 746 15 49

2.    Osoba udzielająca informacji:

Kierownik Rozlewni Gazu w Barlinku

3.    Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Rozlewnia Gazu Płynnego w Barlinku jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (Dz. U. nr 58/2002, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowana dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 30.08.2007r. Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, nie wniósł zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji, czym zatwierdził zaktualizowany Raport o Bezpieczeństwie dla Rozlewni Gazu Płynnego Barlinku. Stanowi to potwierdzenie dopełnienia wszystkich obowiązków spoczywających na prowadzącym zakład.

4.    Charakter działalności w Rozlewni Gazu Płynnego w Barlinku

GASPOL S.A. prowadzi działalność opartą na dystrybucji rozwiązań energetycznych, a w jednostkach operacyjnych/zakładach prowadzimy szereg operacji technologicznych związanych z gazem płynnym.

Do podstawowej działalności operacyjnej w rozlewni Gazu Płynnego w Barlinku zaliczamy:

a) rozładunki autocystern i transfer gazu do zbiorników ciśnieniowych

b) składowanie gazu płynnego w ciśnieniowych zbiornikach magazynowych

c) załadunki autocystern

d) napełnianie butli

5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie rozlewni

W Rozlewni Gazu Płynnego w Barlinku znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

Surowiec wyjściowy

propan, propan-butan: są to substancje skrajnie łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne; są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

Główne produkty

Gaz luzem w autocysternach

Gaz w butlach

 propan: butle 10kg i 30kg

 propan-butan: 2kg, 3kg, 11kg, 33kg

6.    Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludności i środowiska

Substancje znajdujące się na terenie rozlewni gazu w Barlinku stwarzają zagrożenie, ale zagrożenia mogące wystąpić
na terenie rozlewni, w większości przypadków, nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu.
Wyjątkiem mógłby być wybuch "bleve" zbiornika V=54m3, dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren wokół rozlewni w promieniu 280m.
Obejmuje to zakłady sąsiadujące bezpośrednio: BARLINEK INWESTYCJE Spółka z o.o., ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" Sp z o.o., część ulicy Okrętowej z warsztatem samochodowym i stacją demontażu pojazdów, część ulicy Szosa do Lipian ze stacją paliw PT i zakładem blacharsko - lakierniczym.
W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2, spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie ewentualnego wybuchu. 
 
7.    Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego.

Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z operacjami technologicznymi z udziałem gazu propan i propan-butan rozlewnia w Barlinku posiada zabezpieczenia w postaci:

systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu, zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych,
agregaty pożarowe z silnikami diesla,
instalacje zraszaczowe na obiektach związanych z prowadzonymi operacjami technologicznymi,
syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi i okolicznych mieszkańców terenów przyległych do zakładu (zasięg słyszalności ok. 2,5 km),
na terenie zakładu funkcjonuje ekipa techniczna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.
W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna.

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Rozlewni Gazu w Barlinku opiera się o następującą sekwencję działań:

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia

Szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej
Reakcja automatyki zabezpieczeniowej
Detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego
Odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia
Awaryjne wyłączenie zasilania
Reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania
Powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej
Podjęcie działań przez Państwową Straż Pożarną w celu ograniczania skutków awarii w czasie nieprzekraczającym 10 minut
 

8.    Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Na terenie rozlewni alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

sygnały akustyczne przekazywane syrenami i buczkami,
sieć łączności bezprzewodowej,
sieci łączności telefonicznej
inni pracownicy.
Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez uruchomienie syreny pożarowej zainstalowanej na budynku biurowym zakładu (syrena ta jest również używana podczas treningów ekipy technicznej) dlatego też po usłyszeniu sygnału wskazane jest potwierdzenie alarmu na nr tel.: (95) 746 14 84.

9.    Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Najważniejsze kroki ludności, przypadku zagrożenia, po ostrzeżeniu o awarii:

powiadom najbliższych i sąsiadów,
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
pozamykaj okna i drzwi,
zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki – Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. Kombatantów
10.  Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

W trosce o bezpieczeństwo, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego Zarząd GASPOL S.A. i ekipa techniczna w rozlewni gazu, przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków, ściśle współpracują ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (pogotowie ratunkowe), Urzędem Miasta i Gminy Barlinek, Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.

Dla rozlewni gazu w Barlinku opracowany został wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ). Założenia planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata (stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ).

11.  Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Prowadzący Zakład Rozlewnię Gazu Płynnego w Barlinku, opracował i przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje te zawarte zostały również w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.

W oparciu o informacje otrzymane od prowadzącego zakład, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy współudziale Komendy powiatowej PSP w Myśliborzu, opracował zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, który opublikowany został na stronie internetowej komendy: www.kppsp mysliborz straż gov.pl

W związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

12.  Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Rozlewni Gazu w Barlinku, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonych w przepisach krajowych.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. (95) 746 14 84) w siedzibie zakładu/rozlewni w dni robocze w godzinach 8-16.

Informacje związane z rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stronie internetowej: www.kwpsp szczecin straż gov.pl

Opracowanie dokumentu:  Kierownik Rozlewni Gazu.