$Alt.getData()

Rozlewnia gazu Pleszew

Rozlewnia gazu Pleszew

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy GASPOL Spółka Akcyjna w Pleszewie.

1.    Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres.

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa Prowadzącego - GASPOL Spółka Akcyjna

Kierujący Zakładem - Kierownik Rozlewni (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez prowadzącego zakład)

Adres siedziby - Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Telefon - (22) 530 00 00

Fax - (22) 530 00 01

e-mail - kontakt@gaspol.pl

NIP 779-00-20-583

REGON 011121040

Adres zakładu:

Nazwa - Rozlewnia Gazu Płynnego

Adres -Ul. Komunalnych 1

63-300 Pleszew

Telefon - 62 74-28-850

Fax - 62 74-28-851

2.    Osoba udzielająca informacji:

Kierownik Rozlewni Gazu w Pleszewie

3.    Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Rozlewnia Gazu Płynnego w Pleszewie jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58/2002, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowana dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 25-06-2009 Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wydał, na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, decyzję nr 32/2009 z dnia 26-10-2009..zatwierdzającą zaktualizowany Raport o Bezpieczeństwie dla Rozlewni Gazu Płynnego Pleszew. Stanowi to potwierdzenie dopełnienia wszystkich obowiązków spoczywających na prowadzącym zakład.

4.    Charakter działalności w Rozlewni Gazu Płynnego w Pleszewie

GASPOL S.A. prowadzi działalność opartą na dystrybucji rozwiązań energetycznych, a w jednostkach operacyjnych/zakładach prowadzimy szereg operacji technologicznych związanych z gazem płynnym.

Do podstawowej działalności operacyjnej w rozlewni Gazu Płynnego w Pleszewie zaliczamy:

1. rozładunki cystern kolejowych i autocystern i transfer gazu do zbiorników ciśnieniowych,

2. składowanie gazu płynnego w ciśnieniowych zbiornikach magazynowych,

3. załadunki autocystern,

4. napełnianie butli.

5.    Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie rozlewni

W Rozlewni Gazu Płynnego w Pleszewie znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

Surowiec wyjściowy

propan, propan-butan: są to substancje skrajnie łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne; są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

Główne produkty

Gaz luzem w autocysternach,

Gaz propan i propan butan w butlach gazowych.

6.    Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się na terenie rozlewni gazu w Pleszewie stwarzają zagrożenia, ale zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni, w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu.

Wyjątkiem mógłby być wybuch „bleve" zbiornika cysterny kolejowej V= ~100m³, dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren wokół rozlewni, w promieniu 320m. Obejmuje to zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznerj, domki jednorodzinne,

W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m², spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie ewentualnego wybuchu.

7.    Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego.

Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z operacjami technologicznymi z udziałem gazu propan i propan-butan rozlewnia w Pleszewie posiada zabezpieczenia w postaci:

systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu, zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych,
agregaty pożarowe z silnikami elektrycznymi i diesla,
instalacje zraszaczowe na obiektach związanych z prowadzonymi operacjami technologicznymi,
agregat pradotwórczy stanowiący niezależne żródła zasilania elektrycznego  pompowni ppoż i urządzeń obiektowych rozlewni.
syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi i okolicznych mieszkańców terenów przyległych do zakładu.
 na terenie zakładu funkcjonuje ekipa techniczna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.
W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Pleszewie.

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Rozlewni Gazu w Pleszewie opiera się o następującą sekwencję działań:

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia

Szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej
Reakcja automatyki zabezpieczeniowej
Detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego
Odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia
Awaryjne wyłączenie zasilania
Reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania
Powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej i osób funkcyjnych GASPOL.
Podjęcie działań przez Państwową Straż Pożarną w celu ograniczania skutków awarii w możliwym najkrótszym czasie.

 8.    Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Na terenie rozlewni alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

sygnały akustyczne przekazywane syrenami i buczkami,
sieć łączności bezprzewodowej,
sieci łączności telefonicznej
inni pracownicy.
Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez uruchomienie syreny alarmowej (syrena ta jest wpięta w Miejski Układ alarmowania o zagrożeniach w ramach krajowego sytemu obrony cywilnej).

9.    Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Najważniejsze kroki ludności w przypadku zagrożenia, po ostrzeżeniu o awarii:

powiadom najbliższych i sąsiadów,
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
pozamykaj okna i drzwi,
zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki wyznaczone w ramach podejmowanych działań przez służby ratownicze.

10.  Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego Zarząd GASPOL S.A. i ekipa techniczna w rozlewni gazu, przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków,ściśle współpracują ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (pogotowie ratunkowe), Urzędem Miasta I Gminy Pleszew, Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.

Dla rozlewni gazu w Pleszewie opracowany został wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ). Założenia planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata (stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ).

11.  Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Prowadzący Zakład Rozlewnię Gazu Płynnego w Pleszewie opracował i przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje te zawarte zostały również w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.

W oparciu o informacje otrzymane od prowadzącego zakład produkcyjny, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie, opracował Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.  

W związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

12.  Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Rozlewni Gazuw Starorypinie, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonych w przepisach krajowych.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. (62) 74-28-850) w siedzibie zakładu/rozlewni w dni robocze w godzinach 8-16.

Informacje związane z rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stronie internetowej.

Opracowanie dokumentu: Kierownik rozlewni gazu