$Alt.getData()

Rozlewnia gazu Rypin

Rozlewnia gazu Rypin

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Rozlewni Gazu Płynnego firmy GASPOL Spółka Akcyjna w Starorypinie.

Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres.
Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa Prowadzącego - GASPOL Spółka Akcyjna

Kierujący Zakładem - Kierownik Rozlewni (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez prowadzącego zakład)

Adres siedziby - Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Telefon - (22) 530 00 00

Fax - (22) 530 00 01

e-mail - kontakt@gaspol.pl

NIP - 779-00-20-583

REGON - 011121040

Adres zakładu:

Nazwa -  Rozlewnia Gazu Płynnego w Starorypinie

Adres - Starorypin 50, 87-500 Rypin

Telefon - 54 231 96 10

Fax - 054 280 24 71

Osoba udzielająca informacji:
Kierownik Rozlewni Gazu w Starorypinie

Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
Rozlewnia Gazu Płynnego w Starorypinie jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (Dz. U. nr 58/2002, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowana dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 30.10.2009 Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy delegatura we Włocławku. Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wydał, na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, decyzję nr WZ-0221/4/09 z dnia 25.11.2009r. zatwierdzającą zaktualizowany Raport o Bezpieczeństwie dla Rozlewni Gazu Płynnego Starorypinie. Stanowi to potwierdzenie dopełnienia wszystkich obowiązków spoczywających na prowadzącym zakład.

Charakter działalności w Rozlewni Gazu Płynnego w Starorypinie
GASPOL S.A. prowadzi działalność opartą na dystrybucji rozwiązań energetycznych, a w jednostkach operacyjnych/zakładach prowadzimy szereg operacji technologicznych związanych z gazem płynnym.

Do podstawowej działalności operacyjnej w rozlewni Gazu Płynnego w Starorypinie zaliczamy:

1. rozładunki cystern kolejowych i autocystern oraz transfer gazu do zbiorników ciśnieniowych

2. składowanie gazu płynnego w ciśnieniowych zbiornikach magazynowych

3. załadunki autocystern

4. napełnianie butli

Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie rozlewni
W Rozlewni Gazu Płynnego w Starorypinie znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

Surowiec wyjściowy

propan, propan-butan: są to substancje skrajnie łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne; są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

Główne produkty

Gaz luzem w autocysternach

Baz w butlach

- propan: butle 10kg, 30kg i 33kg

- propan-butan: 2kg, 3kg, 11kg, 33kg

Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się na terenie rozlewni gazu w Starorypinie stwarzają zagrożenia, ale zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni, w większości przypadków, nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu.

Wyjątkiem mógłby być wybuch „bleve" zbiornika V=600m³, dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren wokół rozlewni, w promieniu 660m.

Obejmuje to pojedyncze domki jednorodzinne, tereny o charakterze rolniczym, budynki zamieszkania zbiorowego (bloki mieszkalne), drogę dojazdową do rozlewni i drogę do Starorypina.

W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m², spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie ewentualnego wybuchu.

Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska naturalnego.
Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z operacjami technologicznymi z udziałem gazu propan i propan-butan rozlewnia w Starorypinie posiada zabezpieczenia w postaci:

systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu, zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych,
agregaty pożarowe z silnikami diesla,
instalacje zraszaczowe na obiektach związanych z prowadzonymi operacjami technologicznymi,
syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi i okolicznych mieszkańców terenów przyległych do zakładu (zasięg słyszalności ok. 2,5 km),
na terenie zakładu funkcjonuje ekipa techniczna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.
W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Rypinie.

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Rozlewni Gazu w Starorypinie opiera się o następującą sekwencję działań:

Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia

Szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej
Reakcja automatyki zabezpieczeniowej
Detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego
Odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia
Awaryjne wyłączenie zasilania
Reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania
Powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej
Podjęcie działań przez Państwową Straż Pożarną w celu ograniczania skutków awarii w czasie około 15 minut

Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Na terenie rozlewni alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

sygnały akustyczne przekazywane syrenami i buczkami,
sieć łączności bezprzewodowej,
sieci łączności telefonicznej
inni pracownicy.
Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez uruchomienie syreny pożarowej zainstalowanej na budynku biurowym zakładu (syrena ta jest również używana podczas treningów ekipy technicznej) dlatego też po usłyszeniu sygnału wskazane jest potwierdzenie alarmu na nr tel.: (54) 231 96 10.

Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia poważnej awarii
W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Najważniejsze kroki ludności, przypadku zagrożenia, po ostrzeżeniu o awarii:

powiadom najbliższych i sąsiadów,
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
pozamykaj okna i drzwi,
zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki – Budynek Szkoły Podstawowej w Starorypinie.
Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń
Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

W trosce o bezpieczeństwo, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego Zarząd GASPOL S.A. i ekipa techniczna w rozlewni gazu, przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków, ściśle współpracują ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (pogotowie ratunkowe), Urzędem Miasta Rypina i Gminy Rypin, Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.

Dla rozlewni gazu w Starorypinie opracowany został wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ). Założenia planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata (stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ).

Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
Prowadzący Zakład Rozlewnię Gazu Płynnego w Starorypinie. opracował i przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje te zawarte zostały również w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.

W oparciu o informacje otrzymane od prowadzącego zakład rozlewnię w Starorypinie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przy współudziale Komendy powiatowej PSP w Rypinie, opracował zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, który opublikowany został na stronie internetowej:

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/?n_id=132&id=97

W związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Rozlewni Gazu w Starorypinie, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonych w przepisach krajowych.
Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. (54) 231 96 10) w siedzibie zakładu/rozlewni w dni robocze w godzinach 8-16.

Informacje związane z rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na stronie internetowej: http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/?id=30