$Alt.getData()

Terminal gazowy Gdańsk

Terminal gazowy Gdańsk

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w GASPOL S.A. Gdański Terminal Gazowy

Gdański Terminal Gazowy GASPOL S.A. zakwalifikowany został do Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.

Zakład posiada następujące systemy zabezpieczeń:

system kontroli i automatyki z centralnym sterownikiem terminalu, odpowiedzialnym za kontrolę parametrów technologicznych w instalacji LPG, uruchamiający alarm i blokadę w przypadkach przekroczenia ich dopuszczalnych wartości,
system awaryjnego wyłączenia Emergency Shut Down (ESD) z syreną alarmową,
system sygnalizacji stężeń gazu o wartościach progowych 20% i 40% dolnej granicy wybuchowości (DGW), przekroczenie których, powoduje załączenie systemu awaryjnego wyłączenia procesu technologicznego,
system sygnalizacji pożaru, detekcji płomienia i dymu, uruchamia system przeciwpożarowy terminalu,
instalację przeciwpożarową zasilaną wodą morską dla ochrony stanowisk przeładunkowych gazu,
instalację przeciwpożarową zasilaną wodą wodociągową dla ochrony pompowni gazu,
awaryjne zasilanie elektryczne – agregat prądotwórczy o mocy 60 kW.
Na terenie terminalu prowadzone są operacje przeładunkowe gazu płynnego, rozładunek ze statków i cystern kolejowych, magazynowanie w zbiornikach i załadunek na statki, cysterny kolejowe i autocysterny oraz produkcja – komponowanie mieszaniny propan-butan. Głównym zagrożeniem, jakie wynika z działalności zakładu są produkty stosowane podczas procesów technologicznych oraz magazynowane w zbiornikach, propan, butan, mieszanina propan-butan, które po uwolnieniu i zmieszaniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe lub palne.

Zasadniczo awarie jakie mogą wystąpić na terenie zakładu nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem terminalu. Wyjątkowym przypadkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V 95 m³ dla którego strefa zagrożenia obejmuje obszar w promieniu 550 m, w tym częściowo teren sąsiedniego Przedsiębiorstwa Przeładunkowo Składowego Port Północny w Gdańsku oraz drogę dojazdową do terminalu. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4 kW/m².

Ostrzeżenie o wystąpieniu awarii następuje automatycznie poprzez zadziałanie systemu awaryjnego wyłączenia, który aktywuje syrenę alarmową, uruchamia system przeciwpożarowy, wyłącza zasilanie elektryczne, zatrzymuje pracę pomp i kompresorów, zamyka zawory automatyczne na rurociągach technologicznych LPG, otwiera bramy terminalu kolejową i drogową. W przypadku inicjacji alarmu i stwierdzenia wystąpienia poważnej awarii, pracownik terminalu/kierownik działań ratowniczych powiadamia Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Gdańsku tel. 998 oraz zakład sąsiedni.

W przypadku zagrożenia:
1 – powiadom najbliższych i sąsiadów,
2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
3 –zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
5 – zamknij okna i drzwi, udaj się na miejsce zbiórki.

Dla zakładu opracowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Terminalu po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 58 737 66 48; 58 737 96 48) w siedzibie zakładu, w dni robocze w godzinach 8-16.