$Alt.getData()

Terminal gazowy Małaszewicze

Terminal gazowy Małaszewicze

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w GASPOL S.A. Terminal Małaszewicze

Oświadczamy, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ PSP otrzymał zgłoszenie terminala jako Zakładu Dużego Ryzyka o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo Ochrony Środowiska.

Terminal LPG GASPOL Małaszewicze posiada zabezpieczenia w postaci: systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych, agregaty pożarowe z silnikami Diesla, instalacje zraszaczowe na obiektach związanych z prowadzonymi operacjami technologicznymi, oraz syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi i okolicznych zakładów przyległych do terminala. W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej, uruchomiona zostanie syrena alarmowa (zasięg słyszalności ok. 2,5 km).

Na terenie zakładu prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern szerokotorowych do zbiorników magazynowych a następnie do cystern kolejowych normalnotorowych i autocystern gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu,
Zagrożenia mogące wystąpić na terenie terminala w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3 dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550m: teren zakładów PKP Cargo i Adampol oraz drogę dojazdową do terminala od strony południowej. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu, oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu,
Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez uruchomienie syreny pożarowej zainstalowanej na maszcie oświetlenia wysokiego zakładu (syrena ta jest również używana podczas treningów ekipy technicznej) dlatego też po usłyszeniu sygnału wskazane jest potwierdzenie alarmu na nr tel. 83 375 13 40.

W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Oświadczamy, że na terenie zakładu funkcjonuje ekipa techniczna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.

Oświadczamy, że dla zakładu opracowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Białej Podlaskiej Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy w związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.

Bliższych informacji ( oprócz informacji niejawnych ) udziela Kierownik Terminala po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 83 375 13 40) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 9-17.