Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

GASPOL uznaje społeczną odpowiedzialność biznesu za podstawę swojej działalności. Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii firmy.
Prowadzone przez nas działania związane z rozwojem firmy realizujemy z uwzględnieniem równowagi środowiska naturalnego oraz jakości i komfortu życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem interesu społeczności lokalnych.

Jesteśmy sygnatariuszem dokumentu Dobrych Praktyk NPSH (National Petroleum Safety & Health) i działamy zgodnie z zasadami najlepszych światowych praktyk.

Należymy do Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Posiadamy swoich reprezentantów we wszystkich komisjach eksperckich tej organizacji. Wspólnie tworzymy i promujemy standardy z zakresu m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Jeśli chcesz poznać, jak idea społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju realizowana jest w grupie SHV Energy, zapraszamy do odwiedzenia strony.

Społeczności lokalne

Angażujemy się w działania na rzecz wyrównywania szans i w pomoc charytatywną. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi organizacjami, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnych. W GASPOLU działa wolontariat pracowniczy Ludzie o Wielkich Sercach.
Znajdź LOWS na
Facebooku

Środowisko naturalne

Troszczymy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy szereg działań aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności na otoczenie.

 Nasze działania obejmują m.in.:
- stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii
- monitorowanie procesów operacyjnych w rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko
- racjonalną gospodarkę surowcami i odpadami
- edukację ekologiczną i zdrowotną oraz promocję czystych i efektywnych źródeł energii realizowane m.in. poprzez kampanie społeczne i działalność stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (GASPOL Kibicuje Klimatowi, Tropiciele Cząstek Stałych, Balon.Lab).

GASPOL przestrzega wszystkich wymagań polskiego i europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Społeczności lokalne

GASPOL uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej. Stanowią one integralną część strategii zarządzania w firmie. Angażujemy się w działania społeczne z zakresu wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami lokalnymi, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnych. GASPOL jest inicjatorem Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz prowadzi program Ludzie o Wielkich Sercach (LOWS).

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) to stowarzyszenie podejmujące szereg inicjatyw o zasięgu paneuropejskim mających na celu promocję i rozwój czystych, efektywnych źródeł energii na obszarach wiejskich i nisko zurbanizowanych. Działania informacyjne, promocyjne i prospołeczne są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz informowanie o dostępności mechanizmów finansowania w ramach Unii Europejskiej.

W Polsce dostępne są technologie i urządzenia efektywne energetycznie, wykorzystujące źródła odnawialne i paliwa przyjazne dla środowiska naturalnego, takie jak gaz ziemny, płynny i biogaz. Rozwój energetyki prosumenckiej, bazującej na rozproszonych źródłach energii, jest dla mieszkańców obszarów wiejskich ogromną szansą na mniejsze rachunki za energię, rozwój miejsc pracy i ochronę środowiska naturalnego.

Ważnym aspektem funkcjonowania stowarzyszenia FREE jest inicjowanie dialogu, w którym biorą udział politycy, przedstawiciele administracji publicznej, dziennikarze, eksperci oraz liderzy opinii na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Zaangażowanie w działalność decydentów Unii Europejskiej oraz liderów opinii daje pewność, że określone potrzeby populacji wiejskiej w zakresie zrównoważonej energii zostaną wzięte pod uwagę w stanowieniu nowego ustawodawstwa unijnego.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) jest projektem zapoczątkowanym przez firmę SHV Energy – globalnego lidera rynku LPG. W Polsce działa pod mecenatem GASPOLU.

http://forumfree.pl/