Przejdź do treści
butle komunikaty prawne

Komunikaty prawne

Zasady dostaw gazu od 1 lipca 2021 w związku ze zmianą przepisów akcyzowych 

Przypominamy o obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych do 30 czerwca 2021 roku.                                                                  Brak uzupełnienia rejestracji w ww. terminie, skutkować będzie utratą prawa do nabywania gazu płynnego zwolnionego od akcyzy i uniemożliwi realizację dostaw do dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.                                                                                                                                                                        W przypadku niedopełnienia do dnia 30 czerwca 2021 roku czynności rejestracji, GASPOL S.A. nie będzie w stanie wywiązywać się z umownego zobowiązania dotyczącego zapewnienia ciągłości dostaw gazu u klientów rozliczających się na podstawie wskazań gazomierza. Spółka nie będzie też odpowiadać za skutki związane z brakiem dostaw gazu z wyżej wymienionego powodu. Dostawy gazu będą wznowione po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego prawidłowa rejestrację lub aktualizację rejestracji w CRPA.

KTO MUSI SIĘ REJESTROWAĆ W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH?

 1. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem gazu płynnego na cele zwolnione od akcyzy (cele opałowe);

  Na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym – za działalność gospodarczą uznawana jest każda działalność zarobkowa nawet taka, która w świetle innych ustaw nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do KRS lub CEiDG (istotny jest charakter zarobkowy).

 2. Podmioty prowadzące działalność rolniczą (polegającą m.in. na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych), posiadające obiekty inwentarskie (fermy drobiu, hodowle zwierząt) czy też suszarnie zbóż, zużywające w tej działalności gaz płynny zwolniony od akcyzy (na cele opałowe).

 3.  Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi (np. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, gminy itp.)

  Informacja z Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów

Zmiana przepisów akcyzowych

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW DOSTAW GAZU PŁYNNEGO DO CELÓW OPAŁOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ZWOLNIENIA OD AKCYZY OD 1 LUTEGO 2021

 

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2021 r., poz. 72.

 

CO ZMIENI SIĘ OD 1 LUTEGO 2021 ROKU

Znowelizowane przepisy wprowadzają:

 • centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • obowiązek rejestracji/aktualizacji rejestracji na potrzeby akcyzy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUESC.

Z dniem 1 lutego 2021r. papierowe zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz papierowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) – przestają obowiązywać.

Oznacza to, że podmioty, które od dnia 1 lutego 2021 roku, będą dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego lub będą chciały zaktualizować dane uprzednio zarejestrowane na podstawie papierowego druku AKC-R, będą mogły tego dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUESC.

 

KTO MUSI SIĘ REJESTROWAĆ W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH?

 1. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem gazu płynnego na cele zwolnione od akcyzy (cele opałowe);

  Na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym – za działalność gospodarczą uznawana jest każda działalność zarobkowa nawet taka, która w świetle innych ustaw nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do KRS lub CEiDG (istotny jest charakter zarobkowy).

   

 2. Podmioty prowadzące działalność rolniczą (polegającą m.in. na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych), posiadające obiekty inwentarskie (fermy drobiu, hodowle zwierząt) czy też suszarnie zbóż, zużywające w tej działalności gaz płynny zwolniony od akcyzy (na cele opałowe).

Dokonanie rejestracji jest warunkiem zwolnienia od akcyzy dla gazu płynnego zużywanego na cele opałowe. Brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych skutkuje brakiem możliwości dostarczenia gazu płynnego.

 

NOWE PODMIOTY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM REJESTRACJI

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych objęte zostaną również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi (np. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, gminy itp.). Podmioty te, w celu dalszego korzystania ze zwolnienia od akcyzy

w związku z zużywaniem gazu płynnego na cele opałowe - będą musiały dokonać elektronicznej rejestracji w Centralnym Rejestrze za pośrednictwem Platformy PUESC – do dnia 30 czerwca 2021 r.

Brak rejestracji w ww. terminie, skutkować będzie utratą prawa do nabywania gazu płynnego zwolnionego od akcyzy - do dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

 

PODMIOTY WCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANE NA POTRZEBY AKCYZY – CO ZROBIĆ?

1. Podmioty, które przed dniem 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na potrzeby akcyzy na dotychczas obowiązujących zasadach (tzn. otrzymały potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego ACK-PR):

 • jeżeli dane zarejestrowane są poprawne i nie wymagają aktualizacji,
 • prawidłowo zarejestrowały w zgłoszeniu, że zużywają gaz płynny do celów opałowych (paliwa opałowe) z podaniem kodów CN,
 • prawidłowo zarejestrowały lokalizacje, gdzie gaz płynny zużywany jest na cele opałowe,

zostaną zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2021 r. uzupełnią zgłoszenie rejestracyjne (w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC) o dane dotyczące właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

Brak uzupełnienia rejestracji w ww. terminie, skutkować będzie utratą prawa do nabywania gazu płynnego zwolnionego od akcyzy do dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

2. Podmioty, które przed dniem 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na potrzeby akcyzy na dotychczas obowiązujących zasadach (tzn. otrzymały potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego ACK-PR), ale dane wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym czy w AKC-PR wymagają aktualizacji (uzupełnienia, skorygowania, zarejestrowania gazu płynnego i podania kodów CN itp.), muszą niezwłocznie –nie później niż na 7 dni przed dostawą gazu płynnego – zaktualizować dane dokonując aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego (w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC) podając prawidłowe dane oraz uzupełniając je o dane dotyczące właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY DOKONAĆ REJESTRACJI/AKTUALIZACJI W CENTRALNYM REJESTRZE?

 1. Na portalu PUESC - Utworzyć konto – Zarejestrować Podmiot i jego reprezentację

  Krok 1

  Utworzenie konta na portalu PUESC – (konto zakłada osoba fizyczna np.

  właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona (np. pracownik).

  Krok 2          

  Rejestracja podmiotu na portalu PUESC (podmiot może zarejestrować tylko osoba,

  która ma utworzone konto na PUESC).

  Krok 3    

  Rejestracja reprezentacji podmiotu.

  Bez zaawansowanego konta i ustanowionej reprezentacji podmiotu, przeprowadzenie procesu rejestracji na potrzeby akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych będzie niemożliwe.

   

 2. Wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny/aktualizacyjny – Podpisać podpisem elektronicznym – Wysłać za pośrednictwem PUESC.

 

Więcej informacji nt. PUESC, zakładania konta, rejestracji podmiotu i jego reprezentacji,  znajdą Państwo na stronie internetowej https://www-2.puesc.gov.pl/ lub pod tel. +48 33 483 20 55 (Help Desk portalu PUESC).

 

Poniżej zamieszczamy pomocne linki dot. rejestracji:

Rejestracja na PUESC - zakładanie konta (konto z rozszerzonym zakresem uprawnień)

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/rejestracja-na-puesc-zakladanie-konta

 

Załóż konto lub sprawdź swoje dane 

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/zaloz-konto-lub-sprawdz-swoje-dane

 

Sposoby potwierdzania tożsamości osoby

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/sposoby-potwierdzania-tozsamosci-osoby

 

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/rejestracja-firmy-i-dzialanie-w-jej-imieniu

CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych

 

Elektroniczne podpisywanie dokumentów https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow

 

Mój pulpit, moje dokumenty - jak korzystać z PUESC

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/moj-pulpit-moje-dokumenty-jak-korzystac-z-puesc

 

Formularze

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/formularze-alfabetyczny

Prosimy o dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego/aktualizacji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Zgodnie z art. 56b § 2 kodeksu karnego skarbowego – niezłożenie zgłoszenia rejestracyjnego, niezgłoszenie zmian danych zawartych w tym zgłoszeniu, albo złożenie ich po terminie lub podanie

w nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym, zagrożone jest karą grzywny. Ponadto, brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych spowoduje niemożliwość dostarczenia gazu płynnego na cele opałowe (zwolnione od akcyzy).

 

Dokumenty potwierdzające prawidłową rejestrację/aktualizację rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych prosimy przesyłać do GASPOL na e-mail: dok@gaspol.pl.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym Gaspol SA świadczył usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 


Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC, OPZ i WPC

GASPOL SA z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że w dniu 13 stycznia 2017 r., działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165 ze zm.), złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych. Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia w biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat do klientów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Komunikat do klientów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.