Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GASPOLU

GASPOL S.A. szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z Polityki Prywatności dowiedzą się Państwo między innymi, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione a Polityka Prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z następujących części:

A. Podstawowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez GASPOL S.A.

B. Polityki Cookie

C. Szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w szczególnych przypadkach, które można pobrać na samym dole niniejszej Polityki Prywatności, tj.

1) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów GASPOL

2) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostawców towarów i usług dla GASPOL;

3) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i reprezentantów klientów GASPOL;

4) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i reprezentantów klientów GASPOL;

5) Informacje dotyczące przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego w obiektach GASPOL;

6) Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z kontaktem za pomocą formularzy internetowych lub poczty elektronicznej;

7) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji;

8) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn);

9) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy GASPOL S.A.;

10) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków Rady Nadzorczej GASPOL S.A.

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GASPOL S.A.

1. Nasze dane jako administratora Twoich danych osobowych:

GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021200, NIP 7790020583, z kapitałem zakładowym w wysokości 116 407 140,30 zł, wpłaconym w całości, dalej także jako „GASPOL”

2. Dane kontaktowe do nas:

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 606 800 400, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ochronadanych@gaspol.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

3. Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych:

W GASPOL został wyznaczony inspektor ochrony danych (dalej jako „IOD”), Pan Joris Blaauw. Możesz się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dpo@shvenergy.com lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Z naszym IOD możesz się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cele i podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych oraz nasze prawnie uzasadnione interesy:

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych oraz nasze prawnie uzasadnione interesy zależą od okoliczności, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podstawy przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy w poszczególnych przypadkach są wskazane w części C niniejszej Polityki Prywatności.

5. Jacy odbiorcy mogą otrzymywać od nas Twoje dane osobowe:

Katalog odbiorców, którzy mogą otrzymywać Twoje dane osobowe, zależy od okoliczności, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Katalog odbiorców danych osobowych w poszczególnych przypadkach wskazany jest w części C niniejszej Polityki Prywatności.

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego:

Możemy powierzać wykonanie niektórych usług i zadań wybranym dostawcom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli w tzw. „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług oraz infrastruktury informatycznej (IT). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

7. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od okoliczności, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych w poszczególnych przypadkach jest wskazany w części C niniejszej Polityki Prywatności.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

Masz prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

b) do przenoszenia danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie dostarczone tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

c) cofnięcia każdej dotychczas wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Masz prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

W przypadkach innych niż marketing bezpośredni, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, również masz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami lub z IOD. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania:

Wymóg lub dobrowolność podania danych osobowych zależy od okoliczności, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wymóg lub dobrowolność podania danych osobowych w poszczególnych przypadkach jest wskazany w części C niniejszej Polityki Prywatności.

11. Źródło pochodzenia danych:

Co do zasady, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub reprezentantem klienta lub dostawcy GASPOL, wówczas Twoje dane osobowe zostały przez nas pozyskane od klienta lub dostawcy GASPOL, z którym łączy Cię odpowiedni stosunek prawny, w szczególności zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie.

12. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od charakteru relacji, jaka łączy Cię z GASPOL. Zakres ten będzie różnił się w zależności od tego, czy jesteś naszym klientem, dostawcą, czy może z uwagi na to, że kontaktujesz się z nami za pomocą formularza elektronicznego lub poczty elektronicznej. Ogólnie, przetwarzamy takie dane osobowe jak imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres instalacji gazowej, data urodzenia, numery identyfikacyjne, informacje dotyczące płatności, historia zamówień, korespondencja z GASPOL oraz dane powstałe w trakcie wykonywania umowy pomiędzy Tobą a GASPOL, nagrania rozmów telefonicznych, numery IP, dane dotyczące zużycia gazu, szczegóły dotyczące bezpieczeństwa instalacji gazowej, informacje, które podajesz w odpowiedzi na nasze ankiety oraz inne dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych. Informujemy, że nie w każdym przypadku zakres przetwarzanych danych jest taki sam. Im bardziej rozbudowana jest nasza relacja, tym szerszy katalog danych możemy przetwarzać. W GASPOL przestrzegamy zasady minimalizacji danych i nie przestrzegamy danych, które nie są nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

B. POLITYKA COOKIE

1. Informacje ogólne o plikach cookie

Gromadzimy informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych, w związku z czym zapisujemy związane z tym pliki cookie. Każdy z plików cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego urządzenia i służy między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy bieżącego dostosowywania naszych stron internetowych do Twoich potrzeb. Niektóre funkcjonalności naszych stron internetowych nie będą działały, jeżeli nie wyrazisz zgody na zainstalowanie plików cookie.

2. Rodzaje plików cookie

Instalowanie plików cookie nie ingeruje w Twoje urządzenie ani w oprogramowanie zainstalowane na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, jeżeli chodzi o okres ich istnienia:

• Pliki cookie sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane;

• Pliki cookie trwałe - są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach danego pliku cookie.

Pliki cookie mają różne przeznaczenie i można je podzielić na techniczne (niezbędne), analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe. Ich szczegółową charakterystykę znajdziesz poniżej.

3. Pliki cookie podmiotów współpracujących

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. W chwili obecnej współpracujemy z Google Inc. i korzystamy z rozwiązań Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords. Współpracujemy również z Sales Manago. Wykorzystujemy także inne technologie podobne do plików cookie takie jak web beacons (piksele). Są to niewielkie pliki graficzne pobierane przez Twoje urządzenie po otwarciu strony internetowej, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail lub aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy je po to, by zapamiętywać Twoje preferencje, a także do celów marketingowych.

4. Przeznaczenie plików cookies

Pliki cookie techniczne (niezbędne)

Są to pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcji, dlatego nie jest możliwe ich wyłączenie. Gromadzone informacje dotyczą działania naszej strony internetowej oraz świadczenie usług za jej pośrednictwem. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała o nich, ale wówczas nasza strona internetowa nie będzie działać w części lub w całości. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Ich wykorzystanie jest potrzebne, aby zapewnić łączność pomiędzy Tobą a naszą stroną internetową za pośrednictwem sieci informatycznej, dlatego ich wykorzystanie jest niezbędne. Korzystanie z tych plików cookie w celach opisanych powyżej opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie Tobie możliwości korzystania z naszej witryny.

Pliki cookie analityczne

Te pliki cookie są dobrowolne i służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, na przykład które strony odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób dotarli do naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą wyłącznie do usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej. Te pliki cookie są czasami umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług internetowych i analitycznych. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy nasza strona internetowa jest odwiedzana oraz nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Pliki cookie funkcjonalne

Te pliki cookie są dobrowolne i służą do zapamiętywania informacji na temat wyglądu strony lub jej zachowania w sposób dostosowany do Twoich potrzeb, na przykład w zakresie preferowanego języka strony lub regionu, w którym się znajdujesz. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą wyłącznie do zapewnienia Tobie wygody przy korzystaniu z naszej strony. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej, ale nie będziesz mógł – tam, gdzie to możliwe – dostosować jej do Twoich potrzeb.

 

Pliki cookie marketingowe

Wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google, Facebook, Sales Manago, do Twoich potrzeb i upodobań. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej, ale nie otrzymasz spersonalizowanych komunikatów o charakterze marketingowym.

 

5. W jaki sposób nie zgodzić się na instalowanie plików cookie w przeglądarce?

Co do zasady przeglądarki internetowe akceptują pliki cookie, ponieważ zapewniają one wygodę użytkownikom. Niemniej jednak, możesz tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zezwalała ona na instalowanie plików cookie.

a) Internet Explorer: z menu wybierz pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe", a następnie w sekcji "Prywatność" wybierz "Zaawansowane" i wyłącz pliki cookie;

b) Mozilla Firefox: z menu wybierz pozycję "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje" i określ poziom prywatności w sekcji "Prywatność";

c) Google Chrome: z menu po prawej stronie wybierz pozycję "Opcje", a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie”;

d) Opera: wybierz z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybierz "Zaawansowane", a potem "Ciasteczka";

e) Safari: z menu ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybierz „Blokuj cookie”.

W pozostałych przeglądarkach możliwości wyłączenia plików cookie należy szukać w pozycji „Narzędzia”, „Opcje” lub innej podobnej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie plików cookie lub ich ograniczenie może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

6. Zmiana moich preferencji:

W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje cookie na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.gaspol.pl/kontakt

7. Google Analytics

Ponadto, wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju strony internetowej.

8. Zmiany Polityki Cookie

Jeżeli niniejsza Polityka ulegnie zmianie, zostaniesz o tym poinformowany za pomocą banneru pop-up na naszej stronie internetowej w odpowiednim czasie poprzedzającym zmianę lub w inny odpowiedni sposób. W każdym momencie możesz zapoznać się z niniejszą Polityką poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej oraz kliknięcie linku prowadzącego do Polityki Cookies.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym działem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych: ochronadanych@gaspol.pl. Masz również możliwość wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.