butle komunikaty prawne

Komunikaty prawne

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym Gaspol SA świadczył usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC, OPZ i WPC

GASPOL SA z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że w dniu 13 stycznia 2017 r., działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165 ze zm.), złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych. Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia w biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat do klientów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Komunikat do klientów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.