Przejdź do treści
Powrót do Biura Prasowego

04.11.2022

Oświadczenie GASPOLU w sprawie przypadków kwestionowania wniosków o rządowy dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z kotła gazowego zasilanego gazem płynnym LPG

dom prawo dodatek rządowy

W ostatnich dniach dotarły do nas niepokojące sygnały od klientów dotyczące pojawiających się przypadków kwestionowaniu wniosków o wypłatę rządowego dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (konkretnie kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG). Składane wnioski są podważane, gdyż zdaniem urzędników przedmiotem sprzedaży do klienta jest propan, a nie mieszanina gazów propanu i butanu.

Poniżej przedstawiamy argumenty naszego działu prawnego w tej sprawie. Przygotowana opinia w przekonujący sposób wskazuje, że prawo do dodatku przysługuje klientom ogrzewającym się propanem. Poniżej znajdą Państwo szczegółową, ale jednocześnie przystępnie przygotowaną argumentacje prawną dotyczącą tego zagadnienia.


Klienci napotykający przeszkody w uzyskaniu dodatku do źródła ciepła z uwagi na kwestionowanie rodzaju nabywanego paliwa mogą liczyć na otrzymanie specjalnego oświadczenia od GASPOL. W celu otrzymania oświadczenia prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Towar sprzedawany klientom pod handlową nazwą „propan” (skroplony gaz LPG o kodzie CN 2711 12 94, czyli gaz o czystości większej niż 90%, lecz mniejszej niż 99%) stanowi mieszaninę gazów propanu i butanu. Jest tak, ponieważ nie jest on złożony wyłącznie z propanu, lecz zawiera w sobie także inne substancje, w tym butan (do 10%). W ten sposób ten produkt wpisuje się w definicję zawartą w przypisach do rozporządzeń przewidujących wzór wniosku o wypłatę dodatku z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła.

  • Z uwagi na właściwości fizyczne i chemiczne do ogrzewania używa się produktów o wysokiej czystości (od 90% i więcej propanu, nie więcej jednak niż 99%). Nie stosuje się natomiast do ogrzewania produktów o proporcjach propanu i butanu zbliżonych do poziomu 50/50. Dzieje się tak z uwagi na problemy z odparowaniem tego drugiego gazu w niższych temperaturach. Przyjmując względy celowościowe oraz założenie racjonalności ustawodawcy należy zatem pojęciem „skroplonego gazu LPG” objąć wyrób rzeczywiście używany do ogrzewania, czyli gaz określony na potrzeby handlowe jako propan.
  • Propan jest zaliczany do „skroplonych gazów LPG” przez wszystkie przepisy prawne regulujące obrót tego rodzaju wyrobami, w szczególności przez: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym czy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie statystyki energii.
  • Treści zawarte w przypisach do wzoru wniosku o dodatek, stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego do Ustawy, nie mogą być uznane za źródło prawa. Względnie mogą być uznane za źródło prawa niższego rzędu, aniżeli Ustawa lub rozporządzenie wydane przez organy Unii Europejskiej. W związku z tym treści zawarte w przypisach nie mogą modyfikować wniosków wynikających z interpretacji aktów prawnych wyższego rzędu, w świetle których skroplony gaz LPG o kodzie CN 2711 12 94 oraz określany jako „propan” jest zaliczany do grupy wyrobów określanych jako „skroplony gaz LPG” czy „gaz płynny LPG”.
  • Zawarcie definicji „skroplonego gazu LPG” w przypisach do wzoru wniosku stanowi przekroczenie delegacji ustawowej. Minister Klimatu i Środowiska był bowiem uprawniony jedynie do określenia wzoru wniosku, a nie do definiowania pojęć zastosowanych w ustawie przewidującej delegację ustawową.
  • W przypadku gospodarstw domowych uzyskanie uprawnienia do dodatku nie jest uzależnione od faktycznego nabywania skroplonego gazu LPG, bowiem przesłanką jego uzyskania jest jedynie używanie – jako głównego źródła ciepła – kotła gazowego na skroplony gaz LPG oraz jego zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • Gaz płynny LPG określany jako „propan” jest paliwem, którego używanie niewątpliwie uprawnia do otrzymania dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, w tym przypadku kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG.

Michał Faliszewski
Radca prawny GASPOL S.A.