Punkt wymiany butli

Rybna 539
32-061, Rybna k. Krakowa