Przejdź do treści
Butle gazowe 11kg propan-butan

REGULAMIN PROGRAMU

„OGRANICZENIE SPŁYWU BUTLI KOLOROWYCH”

Regulamin programu „Ograniczenie spływu butli kolorowych”

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad przyznawania przedsiębiorcom (zwanym dalej „FTR”), zajmującym się świadczeniem na rzecz Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Gaspol”) usług detalicznego transportu gazu płynnego w butlach, dodatkowego wynagrodzenie za działania związane z ograniczeniem spływu butli kolorowych 11kg mix (propan-butan), tzn. ograniczeniem ilości pustych butli kolorowych, zwracanych przez odbiorców gazu płynnego LPG w butlach w zamian za butle gazowe napełnione gazem płynnym LPG.

2. Przez „butle kolorowe” na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć butle inne niż butle firmowe Gaspolu. Przez „butle firmowe Gaspolu” na potrzeby niniejszego Aneksu należy rozumieć butle koloru niebieskiego, na których znajdują się chronione znaki towarowe Spółki, w szczególności umieszczony na korpusie butli napis „GASPOL”.

W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym udział butli kolorowych w ogólnej ilości butli pustych zwróconych przez odbiorców obsługiwanych przez FTR wyniesie:

a) 5,00 (pięć) % lub mniej, wówczas Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,30 zł netto za każdy ładunek gazu płynnego LPG w butlach 11kg mix (propan-butan, kod produktu 4000b11) wydany w tym miesiącu kalendarzowym odbiorcom obsługiwanym przez FTR;

b) w przedziale między 5,01 % a 10,00%, wówczas Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,15 zł netto za każdy ładunek gazu płynnego LPG w butlach 11kg mix (propan-butan, kod produktu 4000b11) wydany w tym miesiącu kalendarzowym odbiorcom obsługiwanym przez FTR;

3. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje FTR także w przypadku, gdy żaden z powyższych progów nie zostanie osiągnięty, o ile FTR dokona zmniejszenia ilości zwracanych butli kolorowych w danym miesiącu kalendarzowym o więcej niż 10% w stosunku do średniomiesięcznej ilości zwróconych przez FTR butli kolorowych w miesiącach maj i czerwiec 2020 roku. W takiej sytuacji wynagrodzenie dodatkowe przysługuje w wysokości 0,10 zł netto za każdy ładunek gazu płynnego LPG w butlach 11kg mix (propan-butan, kod produktu 4000b11) wydany w tym miesiącu kalendarzowym odbiorcom obsługiwanym przez FTR.

4. Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego Regulaminu, podlega zwiększeniu o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje wyłącznie za te miesiące, w których zaistniały przesłanki opisane w pkt. 3 i pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Wynagrodzenie dodatkowe zostanie wykazane na odrębnej fakturze VAT lub zostanie wykazane jako odrębna pozycja faktury VAT oraz zostanie rozliczone, tj. zostanie zweryfikowana jego zasadność, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Jednostką odpowiedzialną za weryfikację wysokości wynagrodzenia oraz przekazanie FTR informacji o wysokości wynagrodzenia dodatkowego jest Dział Administracyjno-Rozliczeniowy GASPOL S.A. Faktura VAT będzie podlegała zapłacie w terminie zapłaty ogólnie wskazanym w Umowie.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. Gaspol może jednostronnie zdecydować o przedłużeniu okresu obowiązywania Regulaminu na dalsze okresy miesięczne lub o wprowadzeniu innych jego warunków na kolejne okresy obowiązywania, o czym zobowiązuje się poinformować FTR w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

7. Uprawnionym do skorzystania z niniejszego Regulaminu jest każda FTR, która otrzymała niniejszy Regulamin za pomocą dowolnego sposobu komunikacji.