Przejdź do treści
Powrót do Biura Prasowego

20.10.2022

Rządowy dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z kotła gazowego zasilanego gazem płynnym LPG

500 pln dodatek lpg

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gospodarstwom domowym przysługuje dodatek, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła takiego gospodarstwa domowego jest m.in. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Warunkiem jest zgłoszenie takiego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2. Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania dodatku należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wniosek składa się na piśmie (osobiście lub pocztą tradycyjną) w swojej gminie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wzór wniosku do pobrania po kliknięciu TUTAJ.

W przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG dodatek wynosi 500 złotych.

Wyłączenia:

  1. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;

  2. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;

  3. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła;

  4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

  5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

  6. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.